Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

För ett rättvisare samhälle - B K R O Kraft Force

Socialism

 

 

socialism subst. -en
ORDLED: soci-a/-ism-en
en politisk ideologi som förespråkar att produktionsmed/en ägs
av samhället och genom planmässig styrning fördelas mellan alla
medborgare.
HIST.: sedan 7848.
{Källa: Nationalencyklopedins ordbok) 

För Diversity och Sveriges Mångfald utgör socialismen hela vår värdegrund. Det handlar om att alla människor förtjänar lika förutsättningar, oavsett om du föds priviligerad eller med ekonomiskt sämre förutsättningar.  Det handlar om att alla människor förtjänar samma förutsättningar för att kunna växa till sin fulla potential.

 

 

 

 

En del tycks ha hur mycket pengar som helst. De behöver aldrig oroa
sig för räkningar och kan köpa precis vad de vill. För andra är det
helt annorlunda, de får knappt pengarna att räcka till det allra nödvändigaste. För att inte tala om hur det är i fattiga länder där människor
till och med svälter.

 


Det brukar sägas att alla människor är lika mycket värda. Men det kan
vara svårt att förstå med tanke på att en del kan glida omkring i lyxiga
sportbilar och tillbringa kvällarna på fina restauranger, medan andra får
kämpa år efter år i smutsiga fabriker, för att överhuvudtaget få tak över
huvudet.

 


Är de här skillnaderna i inkomst och möjligheter verkligen rättvisa?
Vore det inte bättre om alla hade det ungefär lika, det vill säga att vi levde
i ett jämlikt samhälle?

 

 

 

 

Det är inte så lätt att exakt definiera vem som är socialist. Det beror på att
det finns många personer och grupper med ganska olika åsikter som alla
säger att de är företrädare för de socialistiska idéerna.
Ordet socialist kommer från latinets socius, som betyder kamrat. Vi
använder också social för att beskriva en person som har lätt att få kontakt
och umgås med andra. Säger vi däremot att bankerna borde socialiseras
menar vi att staten ska ta över och äga bankerna.

 

/spells-of-life-.jpg

 

 


Socialistiska idéer kan spåras ändå tillbaka till antiken för flera tusen år
sedan. En del brukar också säga att Jesu bergspredikan har ett socialistiskt
innehåll, och under medeltiden fanns det upprorsmakare, eller revoltörer,
som drevs av idéer som påminner om de socialistiska.
Den moderna socialismen växte fram under 1800-talet. Redan då fanns
det många olika riktningar, som ibland även bekämpade varandra.

 

 

Gemensamt för alla socialister var dock att de förde de fattigas talan. Man vände
sig mot adelns och prästerskapets privilegier, och kritiserade fabriksägare
och andra företagare för att de utnyttjade och sög ut arbetarna.
När vi numera använder beteckningen socialism tänker vi på en politisk
åskådning soin vill avskaffa kapitalismen.

 

 

Med kapitalism menas ett eko-
. nomiskt system där företagen ägs privat och alla beslut om vad och .hur
mycket som ska produceras avgörs på marknaden.
Socialismen vill i stället ha ett samhälle utan konkurrens och marknadsekonomi där hela folket har makt över företagen.

 

 

Det är ett samhälle utan
skillnader mellan olika grupper - eller klasser - och där alla har samma förutsättningar.

 

 

 

 

Socialister anser att människan i grund och botten är en kollektiv varelse,
det vill säga att vi utvecklas tillsammans med andra'. Det är kollektivet -
eller gruppen - som har bäst förutsättningar att lösa ekonomiska och
politiska problem. De orättvisor som finns i samhället kan endast övervinnas om det privata ägandet avskaffas och all egendom ägs gemensamt.
På så sätt ska det också vara möjligt att uppnå jämlikhet. Med jämlikhet menas att alla ska ha samma rätt till en bra materiell standard.

 

 

Vi skall också kunna utbilda oss och ta del av teater, konst och annan kultur.
Jämlikhetstanken bygger på att människor kan åstadkomma betydelsefulla saker både för sig själva och andra om de växer upp i en bra miljö.
Får alla glädje av de framsteg som görs, inte bara ett fåtal, blir hela samhället fulländat.
Socialismen har med andra ord en positiv syn på människans förmåga
och möjlighet att utvecklas. Inget är givet och ingen person är förutbestämd att misslyckas. Det är den miljö - och de kollektiv - vi lever i som är den avförande faktorn.

 

 

/dbe0e7cd-338f-4ffa-a4c4-d41298728a6f.jpg

 

 

- Mångfaldighet anser att de ökade klassklyftorna tillsammans med en misslyckad integrationspolitik, har försatt Sverige i den svåra politiska situation som vi nu befinner oss i.

 

 

Vi har en våldsspiral i samhället, som är ett direkt resultat av ett segregerat samhälle. Barn växer upp under svåra omständigheter, vilket leder dom till farliga val. Utanförskap genererar ofta i hat och utan respekt för sin medmänniska.

 

IS var ett resultat av detta, liksom nu gängkriminaliteten och det besinngslösa dödandet. Påskupproret, var också en konsekvens av segregationen, där människor känner trötthet och vanmakt, och där ingenting ser ut att förändras.

Detta inte sagt, att våld i alla former är fel liksom det hatet som jäser i hela det svenska samhället.

 

//  Diversity - Sveriges Mångfald - B K R O Kraft Force

 

 

 

 

Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg