Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

För ett rättvisare samhälle - B K R O Kraft Force

Blogg

Sida 2

RSS

Korruptionen i den svenska politiken

27 May 2023

EY: "Fler upplever utbredd korruption här" | Realtid

De gränslösa.

- En bok om politikers skolaffärer

Av Marcus Larsson och Åsa Plesner

 

Vi väljer att recensera en väldigt intressant bok, som har kommit ut på marknaden, och den handlar om svenska politikers smutsiga affärer och korruptionen när det gäller friskolorna i Sverige. 

Detta är en för viktig bok för att inte tas upp här.  Vi i Sverige tror att korruption finns i andra länder men inte här. För övrigt finns den utbredd i alla myndigheter och i olika former.

Men här återger vi bokens handling och om vinsterna i friskolorna.

Han valde ordet ”klägg”, Håkan Juholt, när han skulle beskriva den svenska korruptionen. Han visste vad han gjorde. Enligt ordboken betyder det obehaglig kletig massa, och det är just obehaget, äcklet, som till sist väcks till liv vid läsningen av ”De gränslösa” av Marcus Larsson och Åsa Plesner.

Boken börjar med ett enda långt tragglande av typen: Ulf Kristersson är gift med Birgitta Ed som grundade pr-byrån Springtime med bland andra Göran Thorstensson. Kristersson, Ed och Thorstensson äger en sommarstuga tillsammans. 

Ed sitter i styrelsen för Europaskolan. Thorstensson sitter i styrelsen för Watma Education. Skolkoncernen Watma omsätter årligen nära sjuhundra miljoner kronor, och bedriver undervisning via ett flertal skolhuvudmän. VD för Watma är Anders Hultin, politiskt sakkunnig för Moderaterna 1991–1994 och en av arkitekterna bakom friskolereformen.

Förra året oroade sig styrelsen i Watma Group Ab för risken att politikerna skulle sänka skolpengen för friskolorna. Och tänka sig! När Kristersson blev statsminister minskade risken för detta, och skolkoncernernas aktiekurser steg.

Detta är klägget – sammanblandningen av lagstiftare och välfärdskapitalister, den systematiserade bestickningen presenterad som entreprenörskap och valfrihetsvurm. Larsson och Plesner blottlägger det noggrant och pedagogiskt, med patos men också en viss analytisk distans. Det är en beundransvärd folkbildningsinsats.

Själv blir jag drabbad in i märgen, alla dessa namn och köperelationer gör mig till slut ursinnig. Det är så ovärdigt och så klandervärt, denna massa av politiker och lobbyister som smiter in och ut mellan uppdrag i riksdag, regering, påverkansfirmor och välfärdsbolag. Alla dessa människor som först skriver lagar som möjliggör handel med utbildning och som därefter ordnar aktieportföljer i bolag som har som affärsidé att göra vinst på sänkt lärartäthet, minskade skolgårdar, nerdragen elevhälsa och indragna skolbibliotek.


Det är vämjeligt – och efter att ha läst boken känner jag för att skrika: jag anklagar er! Ulf KristerssonGöran PerssonGunnar HökmarkPeje EmilssonPer Egon Johansson, Carl Bildt, Lotta Edholm och alla ni andra – ni är politikens dödgrävare och välfärdssamhällets strypare!

Ni skor er på barn genom att stjäla skattemedel och skapa en korrupt marknad som bara fungerar så länge som ni själva, den självgoda politikerklassen, garanterar dess existens. Vad är ni ens för liberaler, som inte vågar göra business på en riktig marknad? Det är ni som är klägget, så målande beskrivet av den utstötte socialdemokraten Juholt, och så skickligt avslöjat av Larsson och Plesner.

Hoppet står nu till just detta ursinne, detta djupt kända förakt som faktiskt går bortom ideologi. För det Larsson och Plesner visar är att det också bland högern växer ett missnöje och en ilska inför det organiserade rofferiet. Låt oss hoppas att en anständighetens allians snart kan vinna över klägget, en gång för alla.

 

Våldets medicinska och psykosociala konsekvenser

2 May 2023

Att utsättas för våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. Våld kan ge upphov till akuta skador som kräver sjukvård, men också leda till bland annat kroniska smärtor, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. 

I befolkningsundersökningen "Våld och hälsa" var det betydligt vanligare att de tillfrågade kvinnorna och männen uppgav symtom på depression och riskbruk av alkohol om de också svarade att de hade utsatts för allvarligt våld. De uppgav också oftare kroppsliga symtom som huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel eller återkommande tarmbesvär jämfört med dem som inte varit utsatta. Det var även flera gånger vanligare att uppge symtom på posttraumatiskt stressyndrom och självskadebeteende. 

Grövre våld leder till kroppsskador som går att beskriva och dokumentera. Skadorna består vanligtvis av blåmärken av olika slag, ofta placerade så att de går att dölja med klädseln. Frakturer och tandskador förekommer i några procent av fallen, liksom hjärnskakning. Ofta stämmer inte skadornas utseende med beskrivningen av hur de uppstått. Personal inom hälso- och sjukvården kan då fatta misstankar om misshandel.

Publikation: "Brott i nära relationer" Brottsoffermyndigheten 2014, fulltext i kunskapsbankens databas

I en norsk studie sökte cirka 13 procent av de misshandlade kvinnorna vård men ytterligare drygt knappt 12 procent angav att de egentligen borde ha gjort det.

Publikation: "Vold i parforhold – ulike perspektiver" Norsk institutt for by.- og regionforskning 2005, fulltext i kunskapsbankens databas

 

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

Personer som utsatts för våld i nära relationer kan uppleva allvarliga psykiska stressreaktioner med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som en relativt vanlig följd. 

PTSD är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan uppstå efter traumatiska upplevelser. Det yttrar sig på olika sätt, men har alltid inslag av tre typer av psykiska symtom: återupplevande, undvikande av det som påminner om händelsen och överspändhet. 

Symtomen vid PTSD liknar dem som förekommer vid en akut stressreaktion. Skillnaden är att en akut stressreaktion per definition pågår som längst fyra veckor. Människor som lider av PTSD till följd av våld uppvisar påtagligt sämre livskvalitet än genomsnittsbefolkningen.

 

Andra symtom på våldsutsatthet

Att leva i en våldsutsatt relation ger även ohälsa av annat slag. Det finns ett stort antal vetenskapliga artiklar och systematiska litteraturgenomgångar som visar att utsatta personer ofta drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa. 

Bland de fysiska symtomen kan nämnas att mag-tarmproblem är minst dubbelt så vanligt hos våldsutsatta kvinnor och män. Hos kvinnor som utsatts för våld och övergrepp i barndomen och i vuxen ålder är även kroniska smärttillstånd av gynekologiskt slag vanligare. Det kan handla om bäckensmärtor eller underlivsbesvär i form av vestibulit eller vaginism, med samlagssmärtor och kroniska smärtor i muskler.

Även ångest och depression är vanliga symtom bland våldsutsatta. I den svenska studien ”Slagen dam” uppgav nästan en fjärdedel av kvinnorna att de var deprimerade. Resultaten i en senare svensk studie visade att kvinnor som utsatts för fysiskt, sexuellt eller kontrollerande psykiskt våld oftare rapporterade symtom på depression än kvinnor som inte utsatts. I synnerhet var detta sant för kvinnor som utsatts för kontrollerande psykiskt våld. 

 

 

Publikation: "Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsundersökning" (Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet 2001) fulltext i kunskapsbankens databas

Avhandling: "Prevalence of intimate partner violence and its association with symptoms of depression; a cross-sectional study based on a female population sample in Sweden" (Göteborgs universitet 2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Forskningsartikel: "Violence against women and consequent health problems: a register-based study" (Scandinavian Journal of Public Health 2003) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: ""Jag visste inte att vården kunde hjälpa mig.” Om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer i Region Stockholm" (Region Stockholm 2022) fulltext i kunskapsbankens databas

Mitt arv

30 Apr 2023

Man säger att redan i barndomen, så möter vi människor, som kommer att prägla oss för resten av våra liv. Dessa människor blir våra förebilder och inspirationskällor. Min stora förebild och inspiration är min farmor och hennes öde, liksom hennes skarpa intellekt och medvetenhet. Även min pappa räknar jag också som en helt avgörande förebild.

Mitt liv har ända sedan barndomen varit politik och social medvetenhet, där jag tidigt lärde mig de sociala orättvisorna, framförallt att människor föds med ett socialt arv. Så redan i födelse ögonblicket försvinner jämlikheten. Särskilt stora var skillnaderna när min farmor levde och när min pappa var barn. 

Min farmor blev änka tidigt, och hon hade sju barn att ensam försörja och fostra. Hon gjorde detta med bravur, men priset för hennes stora ansvar, blev också tidigt en sviktande hälsa. Hon fick också stå tillbaks när det gällde hennes intellektuella kapacitet, detta då jag minns min farmor som en av de skarpaste intellekt jag mött. Hon hade inte den förmånen att kunna utveckla hennes begåvning och framförallt hennes analytiska och samhällsriktiga analyser. 

På våra släktsammankomster, som var både stora och bullriga, samlades många syskon kring farmor och diskuterade pasionerat politik. Jag kommer ännu ihåg hur jag hellre lyssnade på deras politiska samtal, än lekte med mina kusiner. 

På min pappas sida har politiken alltid varit närvarande i vardagen, som säkerligen är ett raktsigande arv ifrån min farmor. Pappa lärde mig allt om politik redan som barn, man kan säga att jag levde och andades politik från väldigt tidig ålder.  Pappa överförde sin sociala medvetenhet till mig, han gav mig också tron att allt var möjligt. Han öppnade mina ögon för orättvisorna i samhället , men mest av allt gav han mig verktyget att tro på mig själv och lät mig förstå att kunskap är makt.

Så på min väg genom livet, har de flesta valen varit politiska och jag blev än mer radikal än min farmor och min kära far. Men mest av allt, har alla mina yrkesval handlat om att jobba mot sociala orättvisor och utsatthet. Men många tragedier har hindrat mig. 

Men B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorätts Organisationen Kraft Force, är mitt arv till världen, och mitt sätt att slåss mot orättvisorna och att ta de utsattas sida. 

- Detta hade aldrig varit möjligt utan min farmor och pappa. Vad jag än gör, var jag än befinner mig i livet, kommer alltid min farmor och min pappa att vara mina moraliska och inte minst politiska kompasser.

 A-A-B

 

www.bkrokraftforce.me

www.sverigesmangfald.site

www.diversity.name

rätten till ett värdigt liv

26 Apr 2023

Sverige har blivit ett alltmer ojämlikt land. Resultatet av politiska beslut som spätt på klasskillnaderna och underlåtenhet att möta problemen är att landet dragits isär och är på väg att gå sönder. 

Vi bor i dag i ett land som kan karakteriseras som såväl ett paradis för miljardärer som ett helvete för den som är fattig. De som upplever denna fattigdom kämpar varje dag för att kunna ge sina barn näringsriktig mat, ha råd med fritidsaktiviteter och semester och för att förhindra att kronofogden knackar på dörren eller hyresvärden kommer med en uppsägning av kontraktet. 

Det handlar om hundratusentals människor som avstår från tandläkarbesök och mediciner av ekonomiska skäl. Det handlar om gamla med usla pensioner, det handlar om människor i tidigare eller aktivt beroende, det handlar om långtidssjukskrivna som bestraffas för att de inte kan arbeta, det handlar om personer med funktionsnedsättning vars ersättningar och rättigheter ständigt ifrågasätts och det handlar om flyktingar och asylsökande som förväntas överleva på 71 kronor per dag.

Samtidigt ifrågasätter en del högavlönade debattörer förekomsten av fattigdom i Sverige. ”Ingen svälter i Sverige” brukar de säga. Därmed förminskar de problemet med fattigdom så länge inte svält förekommer. Själva ifrågasättandet av fattigdomen leder till att alla som lever i ekonomisk utsatthet beläggs med skam. 

Vi hör varje dag om att skolbarn inte får tillräckligt med mat hemma och att fler därför äter mer i skolan. Särskilt tydligt är detta på fredagar och måndagar eftersom helgen innebär hunger. 

Barn drabbas – som så ofta – hårdast. Att gå hungrig och behöva använda urvuxna kläder är en sak, att inte ha råd att vara tillsammans med kompisar en annan. Nästan alla fritidsaktiviteter kostar pengar och inte ens skolan är fredad från avgifter trots att det är förbjudet i lag att ta ut avgifter för skolgång. Men när klassen ska åka på utflykt och alla förväntas bidra med ett par hundralappar blir följden att fattiga barn tvingas sjukskriva sig för att slippa betala. 

Nu diskuteras dyrtiderna, inflationen och de skenande livsmedelspriserna. Sällan har vi väl sett så lite av politisk handlingskraft. Och när politiska beslut väl fattas så innebär de snarare att problemen förvärras. Förstår inte de styrande att försämringar för vuxna arbetslösa leder till svårigheter för den arbetslöses barn? Fattar de inte att fattiga föräldrar ger traumatiserade barn? Var beslutet att införliva FN:s barnkonvention i svensk lag bara ett sätt att dölja hur lite som görs? 

Mycket skulle kunna göras. Till exempel höja barnbidraget, det är träffsäkert och lätt att administrera och ger direkta effekter för barnfamiljernas ekonomi. 

Förbättringar kan göras för samtliga pensionärer med låg pension till exempel genom en höjning av garantipensionen. Eller se till att bostadsbidraget höjs i takt med kostnadsökningarna. Dagens höjda hyresnivåer riskerar att leda till massvräkningar som också kommer att drabba många barn. 

Höj den skamligt låga ersättningen till flyktingar och asylsökande.  

Att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar skulle ge bättre studieresultat och ge en välkommen avlastning för fattiga hushåll. Barn ska inte tvingas börja skoldagen hungriga. 

Sjuk- och aktivitetsersättningen – som förut kallades förtidspension – innebär en politiskt beslutad fattigdom som drabbar hundratusentals vuxna som tvingas leva på som mest 11 190 kronor i månaden. 

 Vi organiserar människor för att förbättra våra  villkor och bekämpa orättvisor. Att det i Sverige i dag jämsides med fattigdomen finns cirka 600 personer som var och en har en förmögenhet som överstiger ett tusen miljoner kronor är ett exempel på hur utvecklingen i Sverige gått fel under många år. 

Rätten till ett värdigt liv gäller inte alla i Sverige i dag.

 

www.sverigesmangfald.site

www.diversity.name

www.bkrokraftforce.me

 

Åskådare

3 Apr 2023

När blir vi åskådare? Varje samhälle har sitt eget regelsystem, det som brukar kallar normer. Samhällets, gruppens och individens normer har stor betydelse för hur människor beter sig i olika situationer.

En sak är säker: Att vara åskådare är inte samma sak som att vara neutral. Med din tystnad skickar du signaler till både offer och förövare. Åskådaren kan öka offrets känsla av utsatthet. Samtidigt kan förövaren tolka åskådarens passivitet som ett tyst medgivande.

Faktum är att ju fler som ser på, desto mindre troligt är det att du eller någon annan gör något. Du ser någon utsättas för övergrepp, bli misshandlad eller mobbad. Chansen att du ingriper är minimal. Kanske tror du att just du har civilkurage när det verkligen gäller? Historien visar tyvärr att du förmodligen, liksom de flesta andra, helt enkelt är för feg.

Vi talar många gånger och även ibland sjunger om, att Sverige har blivit kallt, detta är tyvärr den bistra sanningen. Det handlar mest om att "man skall sköta sig själv och skita i andra." Vi såg det tydligt under pandemin, när människor var ute och rörde sig, trots att man ibland var smittad. Mötande personer med svaga immunsystem kunde det få dödliga konsekvenser... Naturligtvis hjälpte det till att vi hade en vag och urusel pandemipolitik. 

Men hur fungerar annars vårt civilkurage? Ger vi verkligen alltid en hjälpande hand till exempelvis  någon som blir misshandlad på gatan? Ingriper vi alltid när en medmänniska behöver oss? Var är vårt civilkurage, när det gäller att protestera mot elpriserna och matpriserna osv? Människor lever alltmer under existensminimum till följd av de skyhöga el och matpriserna, i reportage i tidningar säger barnfamiljer, att föräldrarna hoppar över någon måltid varje dag för att barnen skall få äta sig mätta. Men alla barn är inte förunnade att kunna äta sig mätta. 

Hade det varit nere i Södra Europa, hade man aldrig accepterat varken el eller matpriserna, man hade gått man ur husen och ut på gatorna och torgen och protesterat...

Men i Sverige finner man sig i det mesta, man låter sina barn gå hungriga och man accepterar att elpriserna försätter vanliga människor i konkurs...

I Sverige dödas varje år kvinnor av våld i nära reationer, många av dessa sökte kontaktförbud, men som avslogs av åklagare. Just för att man inte ansåg att hotet var tillräckligt stort. Fortfarande är kvinnovåld en farsot i det svenska samhället och ännu har vi inga lösningar på det. Fortfarande är det ett gigantiskt systemfel. 

Vad behövs för att människor skall engagera sig, vad krävs för att vara en god medmänniska och stå upp för varandra? Vi måste våga ta tillbaka vårt civilkurage. 

Jag vågar, gör du?

 

Z S

 

www.diversity.name

www.bkro.eu

www.bkrokraftforce.me

www.sverigesmangfald.site

 

Likheterna mellan invasionerna av Ukraina och Irak

1 Apr 2023

 

För 20 år sedan gjorde George W Bush samma fatala felkalkyl som Vladimir Putin i dag. Han startade ett olagligt krig helt i onödan med fruktansvärda konsekvenser. Mycket talar för att Bush invasion av Irak formade Putins beslut att angripa Ukraina.

Precis som Rysslands invasion av Ukraina så byggdeGeorge W Bush upp sitt krig under lång tid. Han lät sin utrikesminister Colin Powell i FN:s säkerhetsråd presentera vad som påstods vara bevis för att Iraks diktator Saddam Hussein skaffat sig massförstörelsevapen.

Men när världen inte lät sig övertygas att godkänna en invasion satte Bush istället ihop en koalition av villiga länder. Storbritanniens Tony Blair hoppade på tåget trots omfattande protester på hemmaplan.

In i det sista försökte världen stoppa den amerikanska invasionen. Svenske nedrustningsexperten Hans Blix skickades till Irak för att tillsammans med ett stort antal vapeninspektörer hitta bevis för att det fanns massförstörelsevapen i Irak. Han hittade inga.

Men George W hade redan bestämt sig. Till slut var kriget oundvikligt. Men lika orättfärdigt och onödigt som Putins invasion av Ukraina.

Precis som Putin i dag hade Bush tänkt sig ett blixtkrig. De amerikanska trupperna skulle rulla in över Irak, störta den avskydde diktatorn och mötas av folkets jubel.

Men precis som Putin hade han fel. Visserligen deklarerade Bush ”Mission accomplished” efter sex veckor. Sanningen var snarare att kriget precis hade börjat.

2011 började USA dra sig tillbaka efter att 4 500 amerikanska soldater stupat och irakier i hundratusental avlidit av krigets följder med brist på mediciner, mat, el och rent vatten.

Istället för att bekämpa islamistisk terrorism lade Bush grunden för terrorgruppen al-Qaidas verksamhet i Irak som sedermera blev Islamiska Staten.

Irak blev inte det demokratiska skyltfönster mot arabvärlden som Bush hade tänkt. Snarare ett avskräckande exempel.

Bushs lögnaktiga motivation för kriget både retade och inspirerade Vladimir Putin. Han, och många med honom, undrade hur det kunde komma sig att det var ok för USA att utan FN:s godkännande invadera ett annat land och byta ut dess ledare.

Samtidigt var det sannolikt här ett frö såddes i Putins hjärna. Möjligheten att Ryssland kunde göra precis samma sak som USA. Invadera ett annat land för att tillvarata sina egna nationella intressen. Eller som i Bush fall; störta en ledare som hämnd för att hans pappa, Bush den äldre, inte ville slutföra jobbet under det av FN sanktionerade Gulfkriget 1991 för att kasta ut Irak ur Kuwait.

Bortsett från att störta Saddam nådde George W inget av USA:s strategiska syften. Istället för att skapa ordning i oljelandet Irak utbröt totalt kaos. Istället för att bygga en stabil demokrati släppte USA loss de sekteristiska konflikterna mellan sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder.

USA:s ärkefiende Iran har i dag ett stort inflytande i Irak där politiskt kaos fortfarande råder även om säkerhetsläget är något bättre än under de många år USA hade tiotusentals soldater stationerade i landet.

Putin verkar inte ha lärt sig något av Bushs misstag. Snarare har han successivt bestämt sig för att Ryssland har rätt att agera militärt när man anser sina nationella intressen hotade.

Han tyckte sig få nya bevis för att västvärlden agerar som den vill när man utnyttjade beslutet i FN:s säkerhetsråd att inrätta en flygförbudszon över Libyen 2011 till att störta diktatorn Moammar Gaddafi. FN hade bara sagt ja till att förhindra att Gaddafi genomförde ett folkmord på sig egen befolkning.

 

Putins mål med invasionen i Ukraina var inte att skapa ett demokratiskt skyltfönster i sitt grannland. Istället att hindra att ett sådant etablerades vid Rysslands gräns.

Men rent principiellt finns det många likheter mellan George W:s invasion av Irak och Putins dito av Ukraina. Tyvärr banade Bush folkrättsvidriga agerande vägen för Putins invasion.

Irak lever fortfarande med konsekvenserna av Bush beslut. Ukraina och Europa kommer att få leva med följderna av Putins orättfärdiga krig minst lika länge.

 

Fakta Vladimir Putins karriär

Vladimir Putin växte upp i Sankt Petersburg, och rekryterades som 23-åring till den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB.

Han kom till Moskva 1996 och arbetade i presidentadministrationen. 1998 blev han chef för nya säkerhetstjänsten FSB, året därpå premiärminister.

Dåvarande presidenten Boris Jeltsin utsåg Putin till sin efterträdare, och då Jeltsin plötsligt avgick 31 december 1999 fick Putin ta över som president.

Putin har därefter omvalts med starkt stöd, men mellan 2008 och 2012 gjorde konstitutionen det omöjligt för honom att ställa upp i presidentvalet. Hans efterträdare, Dmitrij Medvedev, fick kliva in som president och Putin blev premiärminister. Samtidigt genomfördes författningsändringar så att Putin kunde återväljas, vilket han gjordes 2012.

Putin har kallat Sovjetunionens sammanbrott för 1900-talets största geopolitiska katastrof. Han har också aktivt strävat efter att göra Ryssland till en stormakt. Han har också motverkat Europeiska unionens och Natos utvidgning till länder i Östeuropa.

Putin vann presidentvalet 2018, och har sedan dess sett till att ändra konstitutionen så att han kan sitta kvar som president i ytterligare två mandatperioder.

(Källa: Nationalencyklopedin)

Den Internationella Kvinnodagen 2023

1 Apr 2023

Idag är det den internationella kvinnodagen, det är en dag av stor betydelse för många kvinnor världen över. För faktum är att vi kvinnor alltid fått kämpa för våra rättigheter, för vi lever i männens värld. Vi får aldrig glömma de djärva kvinnorna som gick före oss, och som lade grunden för ett rättvisare och jämställt samhälle världen över. 

När jag tittar tillbaks på min mormor och farmor, ser jag kvinnor som fick kämpa hårt i männens värld. Min mormor kämpade sig till ett bra jobb, som inte var en självklarhet när man kom ifrån arbetarklassen och med detta så möttes hon också av typiska fördomar, som om hon använde sitt utseende eller att hon även gått sängvägen för att få framgång. Min mormor vågade vara annorlunda och vågade i alla lägen vara sig själv. Kanske till stor del för att hennes föräldrar uppfostrade henne så och gav henne modet. Men än idag kan jag höra kommentarer om min mormors resa, inte vänligt utan fördomsfullt. Själv skrattar jag åt hatarna och jag omfamnar varje dag min mormors mod att vara sig själv. För hon brydde sig inte alls om de normgivande könsrollerna. 

Min farmor var intelligent som få, stark och orädd. Men fångad i ett orättvist öde, där hon blev änka tidigt och fick ensam uppfostra sju barn. Hon hade ryskt påbrå, vilket gjorde att hon fastnade ännu mera i fällan av både fördomar och diskrimineringar. För hennes prioritering var först och främst alltid hennes barn. Vilket också gjorde att hon tvingades acceptera villkoren i männens värld. 

Men jag kommer ihåg min farmor som alldeles bländande och storslagen. Hennes intellekt var som en ocean, allt kunde hon och allt var hon. Det var min farmor som lärde mig politik och gav mig intresset för politik och även samhällsdebatten. Det var min farmor som gjorde mig medveten om socialismen och feminismen. Hon gav mig också arvet att alltid stå på de svagas och utsattas sida. Så sannerligen gav min kära farmor mig hela världen. 

Så många gånger går mina tankar till min farmor, och det är med sorg jag känner att hon aldrig fick den chansen att utveckla sig till sin fulla potential. Hon blev ett offer i det patrikata systemet. Men vilken kvinna, min stora förebild!

Min mamma var en kvinna av sin tid, med sextio och sjuttiotalets frigörelse. Hon var sanneligen en stark och modern kvinna, men i vissa fall betydligt mer traditionell än sin egen mamma. Ibland har jag tänkt att min mormors liv påverkade min mamma att bli lite mer konservativ. Tyvärr hann aldrig min mamma att bli gammal, men hennes stora avtryck är den enorma kärleken och empatin hon hade för alla människor. Tveklöst berörde min mamma många människor, jag förstod tidigt att hon inte bara var familjens medelpunkt utan att hon hade den effekten på många människor. Det blev ödsligt och tomt den dagen mamma lämnade jorden.

Som jag ser det , är medvetenhet en resa som skapar ett mönster genom flera olika generationer. Min medvetenhet har jag fått genom min släkts resa och erfarenheter genom deras liv. På samma vis kommer mina döttrar att ärva mina erfarenheter, men ställningstagandet är deras eget. Jag vet heller inte vilken betydelse mitt liv kommer att ha för dem i deras ställningstagande. 

Men en sak vet jag, mitt liv präglas av kamp på många olika plan. För mig är kampen lika naturlig som att andas, mitt liv har präglats av feminismens tankar liksom socialismens ideal. Men det har mest av allt handlat om att vara de svagas röst. 

Det är min absoluta öertygelse, att feminismen fortfarande har många kamper kvar och lång väg att gå. Att det är stor skillnad på feministiskt arbete och jämställdhet. I vårt land vill vi gärna påstå att vi kommit långt i vårt arbete för jämställdhet, samtidigt har vi familjerätterna som strävar att tilldöma gemensam vårdnad även när våld förekommer. Vi har kvinnojourerna vars finansiering grundas på de kommunala bidragen, vilket gör att kvinnojourerna därmed har anmälningsplikt gentemot de hjälpsökande  våldsutsatta kvinnorna med barn som söker deras hjälp.

Så sannerligen har vi lång väg att gå, men tillsammans är vi starka. Varma gratulationer på den internationella kvinnodagen! Det är en dag att känna stolthet över att vara kvinna.

A-A-B

Vierge moderne

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol...
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet...
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor...

// Edith Södergran

 

www.bkrokratforce.me

www.bkro.eu

www.sverigesmangfald.site

 

Feminism och jämställdhet

1 Apr 2023

Över hela världen har kvinnor och tjejer mindre makt än män – ekonomiskt, politiskt och över den egna kroppen. Det betyder inte att kvinnor och tjejer är det svagare könet, utan att kvinnors och tjejers position i samhället är svag.

Jämställdheten berör inte bara kvinnor som individer, utan är en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sida pekar exempelvis på studier som visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom.

FN:s kvinnokonvention, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, trädde i kraft 1981, och i början av 2000-talet antogs åtta mål, de så kallade milleniemålen, för att utrota fattigdomen i världen till år 2015. Två av delmålen är jämställdhet mellan könen och minskad mödradödlighet.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Mål 5 är att uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt.

Huvudmålet har 9 delmål. Här är de tre första:

 1. 5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
 2. 5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
 3. 5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen har satt upp sex mål för att nå dit:

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 2. Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 3. Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 5. Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Utifrån det sjätte delmålet har regeringen med stöd i riksdagen tagit fram en Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Enligt UN Women är våldet mot kvinnor och flickor ”en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen”. Så länge det pågår kan inte rättvisa mellan män och kvinnor uppnås. Våldet tar sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. 

UN Women har visat att kvinnors sysselsättning och möjlighet att äga mark är centralt när det gäller avskaffandet av våldet. När kvinnor har sin egen inkomst har de mer att säga till om och kan vara mindre utsatta för våld i hemmet. Women for Women International har också visat att det könsrelaterade våldet ökar i konflikter och att våldet mot kvinnor är ett av de största hindren för utveckling och fred. Även FN:s resolution 1820 erkänner att sexuellt våld används som krigsstrategi och att det kan försvåra arbetet för säkerhet och fred.

Ekonomisk makt, politisk makt och makt över den egna kroppen hänger samman. Mäns våld mot kvinnor är inte ett isolerat område utan berör hela samhället, över hela världen. Att arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att avskaffa mäns våld mot kvinnor. Detta betonas särskilt i Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. 

B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

www.sverigesmangfald.site

Matpriserna skenar

1 Apr 2023

 

Sajten Matpriskollen larmar om en rekordstor ökning av matpriser i butikerna.

Barnmat och välling är två av produkterna som toppar listan.

Vår svaga krona gör att de svenska priserna sticker iväg extra mycket.

Matpriserna skenar. Prisökningen på mat i februari är den största sedan den oberoende sajten Matpriskollen började mäta 2015. Barnmat, välling och blöjor toppar listan på de varor som ökat mest i pris i svenska butiker. 

– Vi har aldrig sett något liknande, säger sajtens grundare Ulf Mazur.

I februari ökade matpriserna med 2,5 procent jämfört med januari.

– Vi tittar på vad produkter kostar i slutet på månaden och i början på månaden. När det är så här brett, 2,5 procent på en månad på matrelaterat och 2,1 procent på alla varor i snitt, för hela 2021 var det 1,1 procent på totalen. Det är klart att det är dramatiskt, säger han till Ekot.

Han säger till TT:

– Det går inte ihop för många. Det börjar bli ett problem som politiker behöver göra något åt, särskilt för exempelvis ensamstående med barn. De som har det tuffast måste ha mat på bordet.

Ulf Mazur uppger att blöjor ökat 10,8 procent bara i februari. Flera sorter av välling ökat med omkring 20 procent.

Även djurmat, grönsaker, snacks och godis har ökat betydligt i pris. Enligt Ulf Mazur handlar det inte längre om det jordbruksnära, som i början då matpriserna drog iväg.

Nu finns ökningarna på allt, och i alla led. Förpackningar, transporter och råvaror, och så förstås allt som är importerat.

Mazur konstaterar att varje procent som matpriserna stiger innebär ökade kostnader för konsumenterna på tre miljarder kronor.

Orsakerna till att matpriserna stiger är flera, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal til TT.

Pandemin, klimatproblemen och kriget i Ukraina påverkar alla länder. Men en sak sticker ut för Sverige: vår svaga svenska krona.

Det sistnämnda gör att svenska priser sticker iväg extra mycket.

– Det är den värsta häxbrygden som kokats ihop, säger han till nyhetsbyrån.

Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, säger att de kraftigt stigande matpriserna är en signal om att inflationen fortsätter – och den kan också bita sig fast.

Persson anser att Riksbanken måste höja styrräntan ytterligare.

– Riksbanken behöver agera. De kommer att behöva höja mer än vad som sades i deras tidigare prognos, säger han till TT.

 

www.aftonbladet.se

www.bro.eu

www.bkrokraftforce.me

 

Kritik mot kontaktförbudet

1 Apr 2023

Det var med glädje som vi på B K R O tog emot nyheten att regeringen kommer att stärka kontaktförbudet. Få åtgärder i bekämpandet av kvinnovåldet i Sverige, har just varit så verkningslösa som kontakt förbudet.

Utan överdrift hade många kvinnors liv kunnat räddats genom åren, om just kontakt förbudet hade fungerat. Statsministerns och regeringens handlingsplan kring kontaktförbudet, är väl genomtänkt. Så av denna anledning, hoppas vi nu att detta kan bli en viktig hörnsten i arbetet mot kvinnovåld.

Men det är ändock så oerhört viktigt att belysa när kontaktförbuden inte fungerat, eller ens beviljats. Många gånger har mordoffer desperat sökt kontaktförbud , men man har avslagit deras ansökan med motivering att utsattheten inte varit tillräckligt stor eller hotet. Med dessa motiveringar har allt för många kvinnor fått betala med sina liv. 

Vi har genom åren fått ta del av skrämmande historier kring polis och åklagares arbete kring kontaktförbudet. Och bristerna är många och stora, framförallt upplever vi att kvinnovåld rent allmänt prioriterats lägre i rättsväsendet liksom även i det lagstiftande arbetet.

Några korta historier som vi skulle vilja påminna läsarna om kring kontaktförbudet är dessa:

- En väldigt hotad och utsatt kvinna med flera barn, utsatt för upprepade mordförsök, sökte kontaktförbud. Hon blev kallad till polisen tillsammans med hennes advokat för att utreda hennes rätt till kontaktförbudet. 

( Gången som följer är alltså att behovet av kontakt förbud utreds av polis, som sedan skickar undersökningen till åklagare, som tar beslut huruvida kvinnan har rätt att erhålla kontaktförbud eller ej.)

När denna kvinna satt vid polisen med hennes advokat, ringer plötsligt kvinnans fd man till advokatens mobil och hotar kvinnan och advokaten framför polisen som undersöker kvinnans rätt till kontaktförbud.  När de senare lämnar polishuset, är både advokaten och kvinnan övertygad om att ett kontaktförbud kommer att bifallas henne. Utredningen gjordes på fredagen och redan på måndagen får advokaten avslag på ansökan och det märkliga i detta var att åklagaren hade stämplat avslaget innan polisen var klar med utredningen om rätten till kontaktförbudet.

- Det som sedan hände kvinnan var att hotbilden trappades upp ytterligare, ett nytt våldsdåd, evakuering avpolis från hemmet, familjen placerad på en helt annan ort med omgjorda identiteter. 

- Ensamstående kvinna utan barn i ett destruktivt förhållande, som hon hela tiden försökte bryta upp från. Mannen övervakade henne och hotade henne och hennes familj till livet. Kvinnan isolerade sig allt mer i rädsla att mannen skulle avsluta sina hot att döda henne. 

Hon sökte vid tre tillfällen kontaktförbud, samtliga gånger avslogs ansökningarna, med motiveringarna att det inte fanns en tillräckligt stor hotbild kring henne. 

- Kvinnan dödades av mannen som bröt sig in i hennes bostad en natt.

Kvinna med flera barn som familjerätten tilldömt fd mannen delad vårdnad av barnen, trots att hon framför barnen misshandlats svårt upprepade gånger av fadern till hennes barn. Hennes önskan var att slippa träffa mannen vid växlingen av barnen. 

Polis och åklare ansåg att inte bhov av kontaktförbud förelåg, utan avslog ansökan.

- Denna kvinna dödades i sin hall inför barnen, när mannen kom för att lämna barnen. 

Sveriges arbete kring våldsutsatta kvinnor har varit en lång väg av misslyckanden i våra ögon, så mycket skulle och borde ha gjort för länge sedan. Att möta alla offer i en ofungerande rättsapparat, förändrar för alltid våra ögon. Så många tragedier, så många människoliv och så många förstörda liv. Vi kommer aldrig att sluta vårt arbete, innan alla offer får upprättelse, detta kommer inte att ske under vår livstid.

// B K R O Kraft Force

Regeringens arbete mot kvinnovåld

1 Apr 2023

 

Statsminister Ulf Kristersson presenterade på torsdagen regeringens krafttag mot kvinnovåld. Han underströk även att kvinnovåldet är ett lika allvarligt som gängkriminaliteteten. Det glädjer oss på B K R O att statsministern tar allvarligt på kvinnovåldet och att åtgärderna som regeringen tänker införa är kraftiga!

Ett kontaktförbud ska kunna tvinga en kvinnomisshandlare bort från en hel kommun – med fotboja som kontroll. Samtidigt ska polisen få större befogenheter och kunna bryta sig in för att meddela kontaktförbud, när regeringen nu satsar hårt mot kvinnovåld.

– Våldet mot kvinnor är precis lika allvarligt som gängbrottsligheten och borde få minst lika mycket uppmärksamhet från polisen och lagstiftarna, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Varje år mördas ett femtontal kvinnor i nära relationer, och vi vill nu stärka skyddet för kvinnor och barn som utsätts för hot och våld, säger statsministern. Han fortsätter:

– Det finns skäl till att kontaktförbud existerar, och det här är män som är farliga för de kvinnor som de misshandlar, eller de barn som riskerar att misshandlas igen. Kontaktförbud är extremt viktigt och då ska de efterföljas också, vi vill till exempel kunna utvidga området som kontaktförbudet kan gälla, så att kvinnan kan vara säker.

Ett konkret förslag är att polisen ska kunna göra husrannsakningar för att delge kontaktförbud, som ju inte börjar gälla förrän de delgetts. I dag finns inget verktyg för att delge det till någon som man inte får tag på. Om personen till exempel inte öppnar dörren när polisen knackar på kan polisen inte ta sig in till personen.

Ytterligare ett nytt förslag gör gällande att kontaktförbudet även ska gälla under rättegångar.

– Det ska vara trygga rättegångar där kontaktförbudet gäller under själva rättsprocessen, så kvinnan inte ska kunna bli hotad där, säger Ulf Kristersson.

Statsministern vill också se över möjligheterna till hårdare straff och obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning. – Vi tycker att dessa brott är precis lika allvarliga som den grova gängbrottsligheten, men den tar mycket mindre uppmärksamhet i fråga, eftersom den inte sker under lika spektakulära former.

 

Regeringens nya förslag för att hindra kvinnovåld

• Vill kunna utöka möjligheten att öka området för ett kontaktförbud, till att exempelvis kunna gälla en hel kommun och övervakas med fotboja.

• Vill att kontaktförbud, med eller utan villkor om elektronisk övervakning, ska kunna användas som skydd i en rättsprocess där brottsoffer eller vittnen riskerar att utsättas för våld eller hot.

• Polisen ska kunna använda husrannsakan för att kunna delge kontaktförbud.

Väldigt kort om rasism

1 Apr 2023

Rasism är en teknologi som:

- Klassificerar människor i särskilda kollektiva enheter. Kalla det raser, kulturer, etniciteter, folk eller närbesläktade begrepp, som tillskrivs nedärvda essenser och särdrag.

- Inordnar dessa enheter på en skala mellan polerna av värdefullt och värdelöst liv.

- Skapar och upprätthåller en ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, möjligheter och rättigheter till dem som associeras med de föreställda enheterna.

- Positionerar människor i enlighet med logiken att var sak ska vara på sin plats.

- Naturaliserar den ordning som teknologin etablerar.

- Bevakar de gränser som teknologin skapat och premierar.

EUs dödliga gräns

1 Apr 2023

De minst 62 döda migranter som spolades upp på en strand i Italien i helgen är inte den sista tragedin som utspelas i Medelhavet. Sedan 2014 har minst 25 000 människor drunknat vid världens förmodligen dödligaste gräns. Den in i EU. Med en ny invandringsfientlig regering i Italien blir det värre innan det blir bättre.

 

Scenerna på den sönderslagna båten och de dödas tillhörigheter flytande i de höga vågorna känns sorgligt bekanta. Så här har det hållit på i åratal medan de ansvariga fortsätter diskutera vems fel det är.

Är det flyktingsmugglarnas som organiserar resorna och tar hutlöst betalt av fattiga människor som flyr krig eller drömmer om ett bättre liv i Europa?

Den aktuella båten sägs komma från Izmir i Turkiet och uppges ha haft så många som 200 flyktingar ombord från länder som Afghanistan, Pakistan, Iran och Somalia. Bland de döda finns minst tolv barn. Ett 80-tal överlevande lyckades ta sig i land.

Sedan Europa började beslagta fartygen har smugglarna börjat använda enklare och billigare farkoster, ofta gummibåtar eller usla träbåtar, som de lastar till bristningsgränsen. Allt för att krama ut några extra dollar från sin kriminella verksamhet.

De måste ha känt till de svåra väderleksförhållandena när de skickade ut båten. Men eftersom de redan fått betalt är det ingen katastrof om deras kunder inte överlever.

Eller är det Italeiens fel? Deras nya premiärministern Giorgia Meloni, vars parti Italiens bröder har nyfascistiska rötter, beklagade visserligen den tragiska händelsen men lovade samtidigt att hon ska göra allt hon kan för att sätta stopp för de farliga resorna.

För några månader sedan vägrade hon att låta ett fartyg fullt med flyktingar som räddats ute på Medelhavet att få anlöpa Italiensk hamn. Motiveringen var att Italien inte kan vara det enda landet som tar emot migranter som kommer sjövägen.

Efter omfattande munhuggning tog Frankrike till slut emot fartyget efter att flyktingarna tvingats tillbringa 15 dagar till havs, men anklagade samtidigt Italien för att bryta mot internationell rätt.

Vilket ansvar har EU? Det säger sig självt att det inte är rimligt att Italien, Grekland och Malta ska ta emot alla flyktingar och migranter som gör den farliga resan över Medelhavet. På något sätt borde bördan fördelas.

Men trots att EU försökt lösa den här knuten åtminstone sedan den stora flyktingkrisen 2015 har unionen misslyckats. Det är bara några veckor sedan EU-ledarna på ännu ett toppmöte hade migrationsfrågan på sitt bord. Men som så många gånger tidigare lyckades de inte enas på den kritiska punkten; Hur ska flyktingarna fördelas?

Den enda punkt där alla 27 medlemsländerna verkar vara eniga är att man ytterligare ska stärka EU:s yttre gräns och göra det svårare för flyktingar och migranter att ta sig in i EU.

Italien vill också försvåra för de hjälpfartyg från olika frivilligorganisationer som försöker rädda flyktingar i Medelhavet. För några dagar sedan infördes en ny lag som tvingar räddningsfartygen att gå in i hamn efter varje räddningsaktion istället för att stanna kvar till havs och leta efter fler hjälpbehövande innan de stävar mot hamn. Lagen fördyrar hjälpfartygens arbete och gör att de kan rädda färre. Brott mot lagen innebär böter i halvmiljon-klassen.

Skälet är att Italien anser att räddningsbåtarna i praktiken samarbetar med människosmugglarna som vet att undsättning finns att få ifall deras båtar kapsejsar. Därmed hjälper de smugglarna att hålla liv i sin affärsmodell.

2013 inträffade en uppmärksammad tragedi när en brand utbröt på ett fartyg med 500 flyktingar ombord när det befann sig utanför den italienska ön Lampedusa. 300 omkom. Dåvarande EU-chefen José Manuel Barroso och andra höga europeiska dignitärer reste till ön och lovade att en liknande tragedi "aldrig mer skulle få inträffa". Men det är precis vad det gjort. Inte en gång utan många gånger. Månad efter månad. År efter år.

Den internationella migrantorganisationen, IMO, uppger att minst 25 000 människor drunknat eller försvunnit till havs sedan 2014. Det är nästan 3 000 människor per år. Det är som ett osynligt krig som pågår.

De som får betala priset för att EU inte kan hitta någon lösning på migrationsfrågan är de fattiga och utsatta människor som söker en fristad eller ett bättre liv i Europa. Först får de betala smugglarna för överfarten och sedan med sina liv om de drunknar i Medelhavet.

Eus mest dödliga gräns går med andra ord i Medelhavet.

Matpriserna är ett hot mot samhället

1 Apr 2023

Att läsa tidningarnas ekonomisidor är som att följa en bilkrasch i realtid. Alla kan se vad som håller på att hända, men ingen reagerar. Matpriserna fortsätter att rusa, fyra gånger fler varslas än för ett år sedan och årsskiftets höjning av ersättningar från Försäkringskassan urholkas redan av prisökningarna. Var femte svensk tvingas ta av sparpengarna för att betala familjens mat.

Samtidigt gör bankerna rekordvinster. Vi får betala mer för våra bolån, men får inte högre ränta på våra sparkonton. Bankdirektörerna tycker att det är helt i sin ordning.

Riksbanken räntan igen. Det mesta talar för att den nye chefen Erik Thedéen gör precis som kollegan på Europeiska centralbanken, Christine Lagarde, och skruvar upp styrräntan med ytterligare en halv procent. Många experter har varnat för vad det kan göra med ekonomin. Vi vill varna för vad det kommer att göra med svenska familjer. Det är dags att börja prata om en matpriskompensation.

Konsekvenserna av den ekonomiska krisen är inte jämnt fördelade. Storbolagens chefer kan räkna hem sina bonusar och företagens ägare förväntar sig utdelning precis som vanligt. Samtidigt sjunker vanliga anställdas reallöner och människor förlorar jobbet. 

Hårdast drabbas de som redan har det svårast att få vardagsekonomin att gå ihop. Det gäller barnfamiljer i allmänhet, men speciellt ensamstående föräldrar.

2021 hade en tredjedel av alla ensamstående kvinnor med barn det myndigheterna kallar låg ekonomisk standard.  På svenska skulle vi säga att de är fattiga. Och det var långt innan dagens kris.

Man kan argumentera för att riksbankschefen bara gör sitt jobb. Nu måste regeringen och Elisabeth Svantesson göra sitt. Och just nu borde det inte vara att kompensera så många som möjligt, som med elprisstödet. Antagligen skulle det bara tvinga fram ännu högre räntor.

Det viktigaste Svantesson kan göra nu är att ge dem som har det svårast en chans att ta sig igenom krisen. 

SD ingen maktfaktor gällande invandringsfrågor

1 Apr 2023

Gång på gång utlovar Jimmie Åkesson ett paradigmskifte där invandringen till Sverige ska minska till så nära noll som möjligt.Internationella erfarenheter talar för att han får mycket svårt att nå det målet de närmaste åren. Vad händer med väljarnas stöd om SD inte kan leverera i sin hjärtefråga?

Nästan alla partier har närmat sig SD:s syn att Sverige ska föra vad som brukar kallas en stram invandringspolitik. Det är knappast längre en kontroversiell åsikt om man inte lyssnar till några av småpartierna. I migrationsfrågan representerar den nya borgerliga regeringen vad en majoritet av svenskarna numera anser. Med andra ord borde det vara enkelt för SD att leverera på sin viktigaste fråga trots att de inte sitter i regeringen.Om det inte vore för verkligheten.

Sverige har redan tagit emot över 50 000 flyktingar från Ukraina. Beroende på hur kriget utvecklas kan det komma nya stora flyktingströmmar från landet. Ju längre kriget håller på ju fler av de ukrainare som tagit sig till Sverige lär vilja börja nya liv här.

Eftersom de omfattas av EU:s flyktingdirektiv kan Sverige inte neka dem skydd. Oavsett hur många som kommer.

I slutet av förra året fattade migrationsverket ett beslut som fick förvånande lite uppmärksamhet. Man slog fast att alla kvinnor från Afghanistan har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige om de söker asyl här.

I och med Migrationsverkets beslut blir Sverige ett extra attraktivt land för afghanska kvinnor.

De som beviljas uppehållstillstånd har samma rätt som andra att försöka få hit sina anhöriga. Även om regeringen skärper reglerna för anhöriginvandring lär det bli omöjligt att ens närma sig siffran noll.

Under 2022 fick drygt 20 000 uppehållstillstånd som anhöriga.

Jag har inte hört Jimmie Åkesson kommentera Migrationsverkets beslut men jag kan tänka mig att han inte applåderar.

Flyktingströmmar i världen är svåra att kontrollera eller förutse. De drivs av krig, naturkatastrofer och andra allvarliga händelser. Med tanke på vilken kaotisk situation världen befinner sig i för närvarande är det ingen vild gissning att flyktingströmmarna kommer att öka. Det gäller även ekonomiska migranter som mest drömmer om ett bättre liv.

Särskilt som människosmuggling numera är en mycket lukrativ internationell affärsverksamhet som den svenska regeringen har ännu svårare att komma tillrätta med än gängbrottsligheten.

Efter en minskning under pandemin stiger nu antalet migranter som tar sig över Medelhavet från Nordafrika till Europa. En del av dessa hamnar till slut i Sverige.

Även om Sverige försämrar sina villkor till EU:s miniminivå är det stor risk att tusentals flyktingar ändå söker sig hit.

Ett stort problem är att människor som söker asyl i Sverige men får avslag inte per automatik lämnar landet eller utvisas. En betydande del stannar kvar här illegalt och blir en del av det svenska skuggsamhället.

Men det krävs stora polisiära resurser för att hitta dessa människor. Sedan återstår problemet att få deras hemländer att ta emot dem.

Med tanke på hur ansträngt polisens läge redan är framstår det som osannolikt att regeringen på ett avgörande sätt kan försträka polisens arbete med att hitta människor som vistas i Sverige illegalt och lyckas utvisa dem. Det har provats av andra regeringar och till stora delar misslyckats.

Då har jag inte nämnt den allt större arbetskraftsinvandringen där slutresultatet inte sällan är att människor bosätter sig permanent i Sverige.

USA och Storbritannien är två exempel på länder där respektive regeringar velat få till en kraftig minskning av invandringen. Men trots att den politiska viljan att stoppa invandringen finns så fortsätter de asylsökande att strömma till. Donald Trump började bygga en mur mot Mexiko utan att det minskade inflödet. Även Joe Biden har med pandemin som svepskäl vidtagit åtgärder för att minska invandringen. Istället slås rekord i illegala invandrare som tar sig över gränsen från Mexiko.

Brexit röstades till stor del igenom baserat på ett missnöje med för stor invandring. Ett antal EU-medborgare har lämnat Storbritannien. Men den illegala invandringen fortsätter med oförminskad styrka trots att den konservativa regeringen vill införa ett system, där asylsökande skickas till Rwanda istället.

Bara fram till oktober förra året sattes nytt rekord i migranter som korsade Engelska kanalen i små osäkra båtar; 33 500.

Sveriges nya regering har bara suttit i några månader. Det är för tidigt att säga hur väl SD kommer att lyckas med sin nollvision. Men man kan väl säga att det inte ser särskilt ljust ut.

Frågan är i vilken utsträckning som SD:s väljare kommer att straffa partiet i nästa val om de misslyckas.

← Äldre inlägg

Välkommen till

diversity.name.

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Som är en del av

B K R O Kraft Force

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Välkommen också till

www.sverigesmangfald.site

 

/touch-of-love-and-spirituality.jpg

Facebook

Nyhetsbrev

/touch-of-love-and-spirituality.jpg